آووکادو

گیاه شناسی

ارقام

شرایط اقلیمی مورد نیاز

تکثیر

کاشت نهال و نگهداری از باغ

برداشت محصول

انبارداری

آفات و بیماری ها

ترکیب شیمیایی

ارزش غذایی و دارویی

خواص درمانی

رژیم درمانی