اختلال شخصیت ضداجتماعی

اختلال شخصیت ضداجتماعی، پیمان فخری شجاعی، مریم فسائی، نشر آقای کتاب، ۱۰۶ صفحه رقعی