الفبای فن بیان (گویندگی، دوبله و گزارشگری)

الفبای فن بیان (گویندگی، دوبله و گزارشگری)، نشر آقای کتاب. استاد اکبر منانی، داوود نعمتی. ۱۷۲ صفحه، رقعی

هنر گویندگی و فن بیان

آموزش گویندگی

گزارشگری

گویندگی و دوبله