با وجودی که می دانی در قفس هستی زندگی کن

ناشر تخصصی کتب استاد ارسطو رضایی
علت افسردگی از نظر فلاسفه
آیا گذشته ما مهم است؟
تله ای به نام شادی
در برابر ترس از مرگ چه کنیم؟
ثروت حقیقی ما چیست؟
زندگی اصیل و راستین چگونه است؟
تغییر، تنها واقعیت ثابت است
کدامیک مهمتر است، داشتن یا بودن؟
خواستن توانستن نیست
لذت وهم است و رنج واقعیت
ما نیامدیم تا در این جهان خوش بگذرانیم
حتی رذل ها هم به خوبی اعتقاد دارند.
رنج پاک و رنج ناپاک
فقط شما نیستید که رنج می کشید
هر چه اتفاق می افتد باید بیفتد
انسان سالم، نقص خود را می پذیرد
راه آزادی چیست؟