تخیلات اوتیستیک در ذهن یک اسکیزوئید

ناشر تخصصی کتاب های اساتید پیمان فخری شجاعی و مریم فسائی

اختلال شخصیت اسکیزوئید

گسست از خویشتن یا مسخ شخصیت

تخیلات اوتیستیک

نایرا

کارکردهای تخیلات اوتیستیک نایرا

آسیب های تخیلات اوتیستیک نایرا

افراد مبتلا به در خودماندگی