تشنج سه ثانیه ای صرع ابسانس (پتی مال)

تشنج سه ثانیه ای صرع ابسانس (پتی مال)، نشر آقای کتاب، پیمان فخری شجاعی، مریم فسائی، رقعی، ۷۰ صفحه
صرع
صرع کوچک، ابسانس یا پتی مال
آموزش به خانواده