حرکت شناسی

حرکت شناسی، نشر آقای کتاب، فرهنگ رضانیا، وزیری، ۹۰ صفحه
مفاهیم حرکت شناسی
حرکت با سرعت ثابت
حرکت با شتاب ثابت بر خط راست
حرکت با شتاب ثابت در راستای قائم
حرکت های دو بعدی و سه بعدی
حرکت پرتابی
حرکت دایره ای
حرکت نوسانی