دختر یا پسر مسئله این است

ناشر تخصصی کتاب های استاد ندا احمدی

تعیین جنسیت جنین با تغذیه

رژیم غذایی پر سدیم و پتاسیم برای پسر زایی

رژیم پر کلسیم برای دختر زایی

رژیم غذایی پر کالری و پسر دار شدن

روش های تجربی تعیین جنسیت جنین

برای دختر دار شدن اسن شیوه ها بسیار موثر است

روش های عجیب برای تشخیص جنسیت کودک