رام کردن اژدهای درون

رام کردن اژدهای درون، نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، رقعی، ۲۰۴ صفحه
شناخت خشم
نمره خشم شما چند است؟
خشم آنی و آتی و شیوه های کنترل
مدیریت خشم و پرخاشگری