راهنمای استفاده از ادویه در مواد غذایی همراه با اطلس رنگی

نخستین و کاملترین کتاب کاربردی و جامع در خصوص انواع ادویه

شامل ترکیب و فرمول کلیه ادویه های فرآورده ها، محصولات و غذاهای مختلف

و خواص انواع ادویه

راهنمای کاربردی استفاده از ادویه جات در صنعت غذا و آشپزی صنعتی

به همراه اطلس رنگی شناخت ادویه های مختلف