روانشناسی تغذیه

روانشناسی تغذیه، نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، وزیری، ۳۷۸ صفحه
غذا خوردن بالاترین تفریح
شخصیت شناسی بر پایه تغذیه
روانشناسی اختلالات تغذیه
رانشناسی چاقی و لاغری
ویژگی حسی غذاها با روح و روان ما چه می کند؟
روانشناسی بازاریابی حسی مواد غذایی
روانشناسی آشپزی
روانشناسی هوس های غذایی
رژیم های غذایی شادی آور
نبرد غذاهای ساده با بیماری های پیچیده عصبی