رویابینی آگاهانه هنر دگرگونی

رویابینی آگاهانه هنر دگرگونی، نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، رقعی، ۲۹۸ صفحه
مقدمات رویابینی
تحلیل و تعبیر رویا
رویابینی و امواج مغزی
شناخت مفاهیم و اصول رویابینی
رویابینی آگاهانه