رژیم غذایی قلیایی

بررسی ph انواع مواد غذایی
بررسی اثراتی که مواد غذایی بر روی طب افراد می گذارند
انواع رژیم های غذایی مناسب افراد