سمپاشی گیاهان و درختان

سمپاشی گیاهان درختان، شهرام مقصودی، نشر آقای کتاب، ۶۸ صفحه وزیری