سیر درمانی

سیر یکی از سبزی‌های مهم در سراسر جهان و دومین سبزی پیازی است که به صورت گسترده مصرف می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که حداقل ۳ هزار سال قبل از میلاد سیر درآسیای مرکزی کشت می‌شده است. کتاب حاضر به طور جامع به خواص شفابخش سیر و فرآورده‌های آن می‌پردازد. نخست به زراعت سیر و نحوه کاشت آن در منزل و مزرعه و در ادامه به شیمی سیر، ارزش، اشکال دارویی، کاربردها و مکانیسم‌های درمانی سیر و فرآورده‌های آن در معالجه سرطان، بیمارهای‌پوستی و عواراض جانبی سیر از دیدگاه پزشکی سنتی ونوین اشاره شده است.