غیبت، گفتگویی مسموم

غیبت، گفتگویی مسموم، نیره دریائی، نشر آقای کتاب، ۴۸ صفحه رقعی