مزاج شناسی شغلی

نخستین کتاب در زمینه استعداد یابی شغلی از طریق طب سنتی (مزاج ها)

بکارگیری الگوهای علمی شخصیت شناسی در طبقه بندی شغلی از طریق طب سنتی (مزاج ها)