مهندسی باور

افسردگی‌ها، عصبانیت‌ها، اضطراب‌ها و احساس گناه‌ها همه ریشه در الگوها و نقشه‌ای غلطی دارند که از باورهای ما نشأت می‌گیرد. مطالب کتاب حاضر به صورت تخصصی بر روی مهندسی باورهای انسان تمرکز دارد. باورهای ذهنی ما مغز را برنامه‌ریزی می‌کنند و مغز بر اساس برنامه‌ریزی ذهنی که سرچشمه آن باورهاست، به اعصاب و عضلات فرمان می‌دهد. نویسنده در کتاب حاضر باورهای غلط را شناسایی کرده و راه‌های مقابله با آن‌ها را توضیح داده است.