کتاب جامع اسب (راهنمای کاربردی پرورش و نگهداری)

کتاب جامع اسب (راهنمای کاربردی پرورش و نگهداری)، شهرام مقصودی، نشر آقای کتاب، ۳۴۸ صفحه وزیری