کتاب جامع مزاج شناسی

مزاج شناسی در یک نگاه

آزمون مزاج شناسی

هر آنچه درباره مزاج ها باید بدانید

مزاج و محیط

مزاج و ورزش

مزاج و کنترل وزن

مزاج و خواب

مزاج و روان شناسی

مزاج و ازدواج

مزاج و شغل

در این کتاب برای اولین بار به دو مبحث مهم و کاربردی مزاج در شغل یابی و انتخاب همسر مناسب پرداخته شده است.