دسته: روانشناسی

۰

آزادسازی راهنمای درون (ارتباط با راهنمایان معنوی)

آزادسازی راهنمای درون (ارتباط با راهنمایان معنوی)، نشر آقای کتاب. شهرام مقصودی. وزیری. ۱۳۰ صفحه پیش نیازهای رابطه آیا احساس درونی ما راهنمای خوبی است آزادسازی راهنمای درون

۰

کتاب جامع شبکه سازی

کتاب جامع شبکه سازی. نشر آقای کتاب. شهرام مقصودی. وزیری، ۳۳۴ صفحه بازاریابی ارتباط موثر برندسازی کاریزما زبان بدن فن بیان اعتماد به نفس فضای مجازی شخصیت شناسی و شبکه سازی شبکه سازی به...

۰

شخصیت شناسی انعکاسی

شخصیت شناسی انعکاسی، نشر آقای کتاب. شهرام مقصودی. وزیری، ۹۴ صفحه هر آدمی برآیند پنج نفری است که بیشترین وقت را با آنها می گذرانیم شخصیت شناسی از روی ۵ نفر اول زندگیتان مهارت...