برچسب: آموزش

۰

کتاب کار مسئولین فنی

راهنمای کاربردی مسئولین فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در کتاب کتاب کار مسئولین فنی مجموعه قوانین، ضوابط و دستورالعمل های مربوط به مسئولین فنی در کتاب کتاب کار مسئولین فنی اولین و...