باغبانی بدون خاک

آبکشت و هواکشت به زبان ساده نگرشی بر صنعت هیدوروپونیک کشت گیاهان در مناطق شور و…