برچسب: تخریب

۰

ارزیابی منابع طبیعی در جهان

برداشت از جنگل ها  تخریب جنگل های جهان تغییرات آب و هوا و اثرات آن بر جنگل های خاور نزدیک و خاورمیانه علت عمده تخریب جنگل ها تخریب جنگل ها و کم شدن سطح...