برچسب: حسابداری

۰

نسخه جادویی حسابداری شرکت های خدماتی

ناشر تخصصی کتب استاد نادر نوروزی راهنمای آموزشی و کاربردی حسابداری شرکت های خدماتی تجزیه و تحلیل شرکت های خدماتی ثبت های حسابداری توانمندی کردن اصلاحات در حسابداری خلاصه کردن در حسابداری صورت های...

۰

نسخه جادویی حسابداری شرکت های بازرگانی

ناشر تخصصی کتب استاد نادر نوروزی راهنمای آموزشی و کاربردی حسابداری شرکت های بازرگانی حسابداری خرید و فروش کالا تهیه تراز آزمایشی و اصلاحات پایان دوره مالی بستن حسابها تهیه صورت های مالی ارزیابی...