برچسب: روش تولید

۰

تکنولوژی تولید کیک اسفنجی

  محصولات نانوایی اسفنجی در کتاب تکنولوژی تولید کیک اسفنجی کیک های فراسودمند در کتاب تکنولوژی تولید کیک اسفنجی غنی سازی در کتاب تکنولوژی تولید کیک اسفنجی فیبرهای عمل گرا در کیک های اسفنجی، هیدروکلوئیدها در کیک های اسفنجی در...

۰

تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات همراه با اطلس رنگی

چاپ دوم ویراست دوم شناخت مواد اولیه ساخت آبنبات و شکلات در کتاب تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات تکنولوژی تولید نبات در کتاب تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات تکنولوژی تولید آبنبات در کتاب تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات تولید...