برچسب: عملیات مناسب کشاورزی

۰

ترویج و توسعه استاندارد عملیات مناسب کشاورزی

توسعه کشاورزی پایدار استانداردها و گواهی محصولات کشاورزی در تولید محصول سالم فن آوری عملیات مناسب کشاورزی معیارها و گزیدارهای تسهیل کننده استقرار استاندارد GAP منافع و دستاوردهای استقرار GAP پیشنهادهای کاربردی مدل استقرار...