برچسب: محیط زیست

۰

حفاظت جنگل ها و محیط زیست در جهان

علل تخریب جنگل ها در جهان تخریب جنگل های ایران تخریب جنگل های جهان تغییرات آب و هوا و اثرات آن بر جنگل های خاور نزدیک و خاورمیانه ارتباط بین تنوع زیستی و اقدامات...

۰

ارزیابی منابع طبیعی در جهان

برداشت از جنگل ها  تخریب جنگل های جهان تغییرات آب و هوا و اثرات آن بر جنگل های خاور نزدیک و خاورمیانه علت عمده تخریب جنگل ها تخریب جنگل ها و کم شدن سطح...