برچسب: نظام های اجتماعی

سیستمهای اجتماعی: مدار توسعه‌یافتگی

امروزه به طور رسمی این سیستم‌های اجتماعی هستند که اداره‌کننده کره زمین و شئونات آن بوده و روابط بین جوامع را تعریف و کنترل می‌کنند و حتی منافع ملی کشورها امروزه در گروه کارکرد...