آلوئه ورا

پرورش گیاه آلوئه ورا در منزل

شامل دستور مراقبت از گیاه

شرایط خاک

دمای مورد نیاز

آب دادن

کوددهی

تغییر گل دان ها

تکثیر

پرورش گیاه آلوئه ورا در مزرعه

شامل تکثیر، پیوند، قلمه، بذر، پاجوش ها، دوره آبیاری

سیستم آبیاری، روش کاشت

زمان لازم برای انتقال پاجوش به خزانه اصلی

برداشت

طرح توجیهی احداث مزرعه آلوئه ورا

فرآورده های آلوئه ورا

خواص آلوئه ورا

رژیم درمانی با آلوئه ورا

پوست و آلوئه ورا

درمان های خانگی با آلوئه ورا