آناناس

گیاه شناسی، ارقام

شرایط اقلیمی مورد نیاز

تکثیر

کاشت نهال و نگهداری از باغ

برداشت محصول

انبارداری

آفات و بیماری ها

فرآوری

تغذیه

رژیم درمانی

ترکیب شیمیایی

ارزش غذایی و دارویی