آیین پذیرایی در هتل های مجلل و رستوران های موفق

آیین پذیرایی در هتل های مجلل و رستوران های موفق، نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، وزیری، ۱۴۲ صفحه
پذیرایی، تشریفات و مهمان داری
مینی بار
آشپزخانه هتل و رستوران
فوت و فن های هتل های مجلل .و رستوران های موفق