اختلال شخصیت اجتنابی

اختلال شخصیت اجتنابی، نشر آقای کتاب. پیمان فخری شجاعی. مریم فسائی.

شخصیت

اختلال شخصیت

انواع اختلال شخصیت

شناخت، نحوه رفتار. درمان شخصیت اجتنابی