اصول و مبانی آشپزی مولکولی

اصول و مبانی آشپزی مولکولی، نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، وزیری، ۵۰ صفحه
تعریف آشپزی
روشهای آشپزی
آشپزی مولکولی
روشهای تهیه غذای آشپزی مولکولی
هوش مصنوعی و آشپزی مولکولی
دستورالعمل های آشپزی مولکولی