انجیر

جایگاه اقتصادی

گیاه شناسی

تکثیر

کاشت نهال و نگهداری از باغ

آبیاری، کوددهی، گرده افشانی

مبارزه با علف های هرز

انبارداری

آفات و بیماری های مهم درخت انجیر

ذرجه بندی باغها

خرید و نگهداری انجیر

فرآوری انجیر

فرآورده های انجیر

ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی انجیر

ارزش دارویی و خواص غذایی انجیر

طب سنتی و انجیر