باغبانی با آب دریا

کشاورزی با آب کم

کشاورزی در کم آبی

راهکارهای راهبردی در مصرف بهینه آب در کشاورزی

گیاهان مقاوم به کم آبی

گلخانه ها و راهکاری برای کم آبی

گیاهان مناسب احیای مناطق کویری

کشاورزی با آب شور

روش هایی برای روش های استفاده بهینه از آب های با شوری بالا 

گیاهان شور پسند

خاکهای شور و قلیایی و درجه بندی آنها

طبقه بندی گیاهان بر پایه مقاومت به شوری

رابطه شوری و عوامل موثر در رشد گیاهان

دستورالعمل فنی کاشت گیاه در شرایط شور