به هم رسیدن با هم ماندن

ناشر تخصصی کتب آقای ارسطو رضایی

راهنمای کاربردی ارتباط موثر

تکنیک های قدرتمند برای شکل گیری ارتباط