به کارگیری عوامل زنده و روش های سازگار با محیط زیست در کنترل جمعیت آفات کشاورزی

به کارگیری عوامل زنده و روش های سازگار با محیط زیست در کنترل جمعیت آفات کشاورزی همراه با اطلس رنگی

عوامل زنده کنترل کننده جمعیت

به کارگیری روش های غیرزنده سازگار با زیست بوم

آفات مهم تولیدات کشاورزی و روشهای کنترل آنها