بوی میخک تنهایی

بوی میخک تنهایی، ابراهیم بنیاس، نشر آقای کتاب، ۴۲ صفحه رقعی