بیدار کردن بیمار از کما با هیپنوتیزم

انسان همیشه هشیار است

هیپنوتیزم

مراحل عملی بیدار کردن شخص از کما با هیپنوتیزم