تئوری ها و مدل های پذیرش و استقرار فناوری های کشاورزی پایدار

فن آوری، اشاعه و پذیرش فن آوری در کشاورزی

نقش ترویج کشاورزی در اشاعه و پذیرش فن آوری های نوین کشاورزی پایدار

تئوری ها و الگوهای مربوط به پذیرش و استقرار فن آوری در کشاورزی