ترویج و توسعه استاندارد عملیات مناسب کشاورزی

توسعه کشاورزی پایدار

استانداردها و گواهی محصولات کشاورزی در تولید محصول سالم

فن آوری عملیات مناسب کشاورزی

معیارها و گزیدارهای تسهیل کننده استقرار استاندارد GAP

منافع و دستاوردهای استقرار GAP

پیشنهادهای کاربردی مدل استقرار GAP