تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات همراه با اطلس رنگی

چاپ دوم ویراست دوم

شناخت مواد اولیه ساخت آبنبات و شکلات در کتاب تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات

تکنولوژی تولید نبات در کتاب تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات

تکنولوژی تولید آبنبات در کتاب تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات

تولید آبنبات، تافی و پاستیل در کتاب تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات

پرورش کاکائو به همراه روش های تخمیر، خرد کردن و خشک کردن و سایر روش های فرآوری کاکائو در کتاب تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات

تکنولوژی تولید شکلات در کتاب تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات

تکنولوژی تولید آدامس در کتاب تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات

ضوابط و آئین نامه ها در کتاب تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات

تکنولوژی تولید شکلات رژیمی در کتاب تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات

کلیه فورمولاسیون ها و روش های تولید انواع آبنبات و شکلات در کتاب تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات

تولید آدامس، ژله، فوندانت و … در کتاب تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات