جعبه ابزار هیپنوتیزم (فنون متفاوت خودهیپنوتیزم و دگرهیپنوتیزم)

جعبه ابزار هیپنوتیزم (فنون متفاوت خودهیپنوتیزم و دگرهیپنوتیزم). نشر آقای کتاب. شهرام مقصودی. ۲۱۶ صفحه. وزیری

پیش نیازهای هیپنوتیزم

انرژی بنیان متافیزیک

لایه های واقعیت و هیپنوتیزم

ناخودآگاه و هیپنوتیزم

قدرت تلقین

هیپنوتیزم به زبان ساده

راهنمای عملی خودهیپنوتیزم