خوردن و آشامیدن از زبان آیات و روایات

روایات و احادیث در خوردن و آشامیدن

خوردن و آشامیدن از زبان آیات و روایات، نشر آقای کتاب، نیره دریائی، رقعی، ۹۲ صفحه