رمزگشایی شخصیت با مدل جهانی دیسک

رمزگشایی شخصیت با مدل جهانی دیسک، نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، رقعی، ۱۶۸ صفحه
آشنایی مقدماتی
آزمون دیسک
ابعاد و الگوهای رفتاری
دیسک، تدریس و یادگیری
دیسک و ارتباطات اثر بخش