زندگی سفری است از خود به خود

کتاب حاضر مشتمل بر ۹۳ راهکار برای خودشناسی است که با زبانی ساده و روان نگاشته شده‌اند. در یکی از این راهکارها می‌خوانید هرگاه بر اساس افکار و هیجانات درونی در هویت‌سازی نمی‌کنید، به دنیای درونتان اهمیت می‌دهید. وقتی رفتار نادرستی را کنار می‌گذارید و با دنیای درونتان ارتباط برقرار می‌کنید، بیشتر به هویت خودتان نزدیک می‌شوید. هرگاه اسیر هوس‌های نفسانی می‌شوید، گویی خودتان را گم می‌کنید. ذهن را کنار بگذارید این بهترین روش برای یافتن خودتان است.

ناشر تخصصی کتاب های استاد رضا بافتی

موفقیت

خودشناسی