سیستمهای اجتماعی: مدار توسعه‌یافتگی

امروزه به طور رسمی این سیستم‌های اجتماعی هستند که اداره‌کننده کره زمین و شئونات آن بوده و روابط بین جوامع را تعریف و کنترل می‌کنند و حتی منافع ملی کشورها امروزه در گروه کارکرد سیستم‌های اجتماعی در آن حوزه ملی شده است. در کتاب حاضر سیستم‌های اجتماعی مترداف با سیستم‌های اجتماعی رسمی ملی مد نظر است. وجوه دیگر سیستم‌ها مانند غیررسمی، غیرملی، تولیدی و … مورد تصریح قرار گرفته است.