شخصیت شناسی انعکاسی

شخصیت شناسی انعکاسی، نشر آقای کتاب. شهرام مقصودی. وزیری، ۹۴ صفحه

هر آدمی برآیند پنج نفری است که بیشترین وقت را با آنها می گذرانیم

شخصیت شناسی از روی ۵ نفر اول زندگیتان

مهارت های پایه

قانون جذب در دوستی و ظرایف آن