شخصیت شناسی حسی (من همانم که می بینم، می شنوم و لمس می کنم)

شخصیت شناسی حسی (من همانم که می بینم، می شنوم و لمس می کنم)، نشر آقای کتاب. شهرام مقصودی. ۶۴ صفحه، رقعی